Pravila pisanja i čitanja u njemačkom jeziku


U ovom članku ćete ukratko i na jednom mjestu pronaći ne samo njemačku abecedu, nego i odredjena pravila pisanja, izgovora sa primjerima.

Nadam se da će vam pomoći u učenju i usavršavanju njemačkog jezika.
Njemačka abeceda ima 26 slova + 3 slova s preglasom (ä, ö, ü) + Eszett (ß):


A / a
[a:]
B / b
[be:]
C / c
[tse:]
D / d
[de:]
E / e
[e:]
F / f
[ɛf]
G / g
[ge:]
H / h
[ha:]
I / i
[i:]
J / j
[jɔt]
K / k
[ka:]
L / l
[ɛl]
M / m
[ɛm]
N / n
[ɛn]
O / o
[o:]
P / p
[pe:]
Q / q
[ku:]
R / r
[ɛr]
S / s
[ɛs]
T / t
[te:]
U / u
[u:]
V / v
[faʊ:]
W / w
[ve:]
X / x
[iks]
Y / y
['iupsilɔn]
Z / z
[t͡sɛt]
Ä / ä
[ɛː]
Ö / ö
[øː]
Ü / ü
[y:]
ß
[ɛs't͡sɛt]

  1. Dva samoglasnika jedan do drugog (npr. ee ili slično) se čitajuse čitaju kao dugi samoglasnik npr. riječ Armee. Kada dva suglasnika stoje zajedno (npr. mm) onda se samoglasnik ispred njih čita kratko npr. riječ Zimmer.
  2. „V“ se čita kao „f“ ako su u pitanju njemačke riječi, npr. Vater, Vogel. Ali ako su u pitanju neke internacionalne riječi onda se „V“ uglavnom čita kao „V“ npr. Pullover [Pullover].
  3. Iza „q“ obično ide „u“ pa se „qu“ čita kao „kv“. (Quelle, Quark)
  4. Kada je slovo „h“ bez slova „C“, a nalazi se u sredini ili na kraju riječi, tada se ono ne čita, takvo H nazivamo “muklo h” (gehen, sehen) .
  5. Samoglasnik koji stoji ispred takvog „h“ čita se dugo npr. Reh (Ree) ili fahren [faaren). Ako je slovo „h“ na početku riječi onda se čita npr. Haus [Haus] ili Heft [Heft].

Slova Izgovor Primjer Izgovor
ei ai Rhein [Rain]
ie dugo i spielen špiilen
er izduženo a Mutter [Muta]
eu oi heute hoite
ay ai Bayern [Baiern]
sch š Schule [Šule]
tsch č deutsch [doič]
s z sieben [ziiben]
ss s Fluss [Flus]
ß s Straße [Štrase]
st št Stunde [Štunde]
sp šp Spiel [Špiil]
ch h Buch [Buh]
ck k Block [Blok]
v f Vater [Fata]
w v Wind [Vind]
tz c Katze [Kace]
z c Zeit [Cait]
x ks Reflex [Refleks]
qu ku Quelle [Kvelle]
ä e Ärztin [Erctin]
ö između „o“ i „e“
ü između „u“ i „i“
äu oi Häuser [Hoiza]